dsidata

Informácie o spracovaní osobných údajov

V súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb zo strany našej spoločnosti DSI DATA, a.s., ako prevádzkovateľa elektronických komnunikačných služieb v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoEK"), z čoho plynú našej spoločnosti osobitné oprávnenia a povinnosti v oblasti spracúvania osobných údajov, ktoré sa nevzťahujú na bežné subjekty, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia  Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“) a zákonom o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“)


1. Kto je prevádzkovateľom vo vzťahu k Vašim osobným údajom

Prevádzkovateľom vo vzťahu k Vašim osobným údajom je spoločnosť DSI DATA, a.s. so sídlom A. Bernoláka 377/5, Námestovo, IČO 36399493.


2. Zásady spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s pravidlami a podmienkami, ktoré sú uvedené v GDPR alebo v zákone. Spoločnosť môže poskytnúť Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu určenom zákonom orgánom štátnej správy a bezpečnosti. Spoločnosť môže poskytnúť Vaše osobné údaje aj ďalším príjemcom – sprostredkovateľom. Na tento účel má spoločnosť so sprostredkovateľmi uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy. Sprostredkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje v súlade s pokynmi  a bezpečnostnými štandardami našej spoločnosti.

Vaše osobné údaje uchovávame v súlade s bezpečnostnými štandardami našej spoločnosti a to len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov. Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby na to poverené našou spoločnosťou. Naša spoločnosť taktiež zálohuje Vaše osobné údaje s cieľom eliminácie bezpečnostných incidentov a za účelom zabezpečenia dostupnosti Vašich osobných údajov. Zálohovanie osobných údajov vykonávame v súlade s našimi bezpečnostnými štandardami, GDPR a zákonom


3. Dôvody spracovania osobných údajov

 • Uzatváranie, zmena, ukončenie, evidencia a správa zmlúv účastníkov podľa zákona o elektronických komunikáciách,
 • Fakturácia, vyúčtovanie úhrady a evidencie pohľadávok,
 • Prevádzka databázy účastníkov,
 • Informovanie účastníkov o službách, produktoch, marketing, prieskum spokojnosti,
 • Vytváranie záznamov volaní, zvukových záznamov a písomnej komunikácie so zákazníkom
 • Registrovanie IP adries a dátovej komunikácie podľa zákona o elektronických komunikáciách,
 • Vybavovanie porúch, servisu, sťažností a reklamácií,
 • Vedenie prípadných súdnych sporov, exekučné konania, oznámenia orgánom činným v trestnom konaní, a mimosúdne riešenie sporov a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
 • Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných údajov,
 • Správa registratúry,

4. Spracovávane údaje

Spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 • Vaše identifikačné a kontaktné údaje,
 • údaje o produktoch a službách, ktoré Vám poskytujeme, resp. ktoré ste si objednali,
 • údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak),
 • platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej alebo dlžnej čiastke, číslo účtu a pod.),

5. Zdroje spracovávaných údajov

Spracovávané údaje sme získali pri uzatvorení vzájomnej zmluvy , alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej vzájomnej komunikácie.


6. Doba uchovávania osobných údajov

Naša spoločnosť je oprávnené spracovávať Vaše osobné údaje po dobu stanovenú zákonom č. 351/2011 Z.z., t.j. počas trvania Zmluvy o verejnej službe do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo Zmluvy o verejnej službe, najmenej však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s účastníkom v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.


7. Kto je príjemcom osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • Telemarketingová spoločnosť,
 • Advokáti,
 • Exekútori,
 • Dealeri a technici,
 • Zmluvní partneri na základe zmluvného vzťahu ako napr. poskytovateľom kuriérskych alebo poštovných služieb,
 • Iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií SR a pod.);

8. Práva pri spracúvaní Vašich osobných údajov

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup – môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov. 
 • Právo na opravu – môžete Prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame
 • Právo na výmaz - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
  b. odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracúvané, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracúvanie;
  c. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracúvanie alebo ste vzniesli námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
  d. Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;e. Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
  f. Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  a. Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  b. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  c. Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  d. Vzniesli ste námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb
 • Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať
 • Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa
 • Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči našej spoločnosti môžete ako dotknuté osoby uplatniť svoje práva prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese našej spoločnosti alebo elektronicky na e - mailovej adrese: mail @ dsidata.sk. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že Vy ako dotknutá osoba preukážete svoju totožnosť.


9. Súhlas so spracovaním osobných údajov

O udelení Vášho súhlasu Vás požiadame, ak nie ste naším zákazníkom a nemáme s Vami zmluvný vzťah zodpovedajúci požiadavkám recitálu 47 Nariadenia GDPR a chcete od nás dostávať marketingové ponuky. Udelenie tohto súhlasu je úplne dobrovoľné.

Udelenie tohto súhlasu je podmienkou na uzavretie zmluvy poskytovanie služieb našej spoločnosti.


10. Odvolanie udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas udelený na marketingové účely a na zasielanie reklamy emailom môžete odvolať kedykoľvek.

Svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete odvolať písomným vyjadrením zaslaným na adresu našej Spoločnosti.


11. Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov ako aj právo prístupu, opravy, vymazania, obmedzenia, namietania a prenosnosti si môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese našej spoločnosti alebo elektronicky na e - mailovej adrese: osobneudaje @ dsidata.sk. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že Vy ako dotknutá osoba preukážete svoju totožnosť.